Home

Biobank forskning

En biobank är en samling av prov som tas i hälso- och sjukvården och som sparas mer än två månader. Biobanker omfattar alla typer av prov som tagits från människa eller foster. Proven ska gå att spåra till en viss individ. Är proven avidentifierade, d v s inte kan kopplas till person, omfattas de inte av biobankslagen KI Biobank är en modern och högteknologisk infrastruktur för preanalytisk hantering, förvaring och distribution av humanbiologiska prov. Vi finns som stöd för forskare som driver forskningsstudier med provinsamlingar, både inom och utanför Karolinska Institutet. Vi hjälper till med insamling, hantering, lagring och spårbarhet på forskningsprov

Frågor och svar : biobanksverige

KI Biobank Karolinska Institute

Infrastrukturen syftar till att ge Sverige de bästa förutsättningarna för vård och forskning inom biobanksområdet, såväl nationellt som internationellt. Biobank Sverige arbetar även för att underlätta tillämpningen av biobankslagen. Arbetet sker på uppdrag och med stöd av regioner och universitet med medicinska fakulteter Biobanker används även vid forskning. Tillgång till prover gör det möjligt att studera och kanske förebygga både folksjukdomar och mer ovanliga sjukdomar. Proverna kan också användas för att utveckla metoder för att upptäcka sjukdomar, eller för att pröva nya behandlingar och läkemedel Sveriges första informatikbaserade biobank byggs upp på Karolinska Institutet med hjälp av IBM. Denna biobank gör det möjligt att integrera forskningsprojekt runt om i landet och erbjuder de datainsamlingsmetoder och den IT-infrastruktur som krävs för att på ett mer effektivt och storskaligt sätt studera sambanden mellan arv, miljö och sjukdom Biobank Den 1 januari 2003 trädde biobankslagen i kraft i Sverige. Lagen är till för att skydda provgivarens integritet vid insamling, lagring och användning av dessa prov. Lagen ska samtidigt verka för att tillgodose att den medicinska forskningen får tillgång till provmaterial för utveckling av vården Biobanker. Med biobanker avses samlingar av biologiskt material, det kan röra sig om t.ex. blod eller vävnadsprov. Dessa provs ofta höga kvalitet i Sverige och det faktum att proven i många fall kan kopplas till provgivarens hälsotillstånd och sjukdomar gör dem mycket intressanta för medicinsk forskning

Så används insamlade prover och data för forskning. Biobank Sverige Här finns information om biobanksforskning i Sverige. För våra medarbetare. Interna samarbetsytor för vår personal. Statistik . Bilder och tabeller över register och provsamlingar. Använd. Benämningen biobank används även för en organisatorisk verksamhet med ansvar för en eller flera provsamlingar med prov som omfattas av biobankslagen. I Västra Götalandsregionen har vi endast en biobank, Biobank Väst. Regionens alla provsamlingar finns numera under Biobank Väst KI Biobank, öppettider, kontakt. Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer Samlad biobank för bättre forskning . Uppläsning. Nyhet Publicerad: 2014-06-10. Stockholms läns landsting inrättar en regional biobank i samarbete med Karolinska Institutet. Biobanken, som nu har beslutats av landstingsfullmäktige, väntas vara i full drift år 2016 Filmen visar hur sjukvårdsintegrerad biobankning går till, dvs insamling av prover för forskning via rutinsjukvården. Uppsala Biobank erbjuder sedan juni 2011 en sjukvårdsintegrerad biobanksservice och provhantering i samarbete med Klinisk kemi och farmakologi (KKF) på akademiska sjukhuset

Samverkan | Karolinska Institutet Nyheter

E-biobanken, registreringsnummer 748; I följande länkar finner du praktika och flödeschema, som kan vara ett bra stöd på vägen. Information hittar du även på Biobank Sveriges hemsida. Praktika för tillgång till biobanksprov och personuppgifter för forskning; Blankettväljaren; Biobanksguide Forskning > Stöd till forskning > Biobanken norr. Biobanken norr. Laboratoriemedicin Västerbotten ansvarar organisatoriskt för Biobanken norr. Uppgifter: att ansvara för alla forskningsprovsamlingar som hanteras och förvaras inom enheten; att ansvara för alla. Barntumörbanken (BTB), en nationellt förankrad genomisk biobanksinfrastruktur inom barncancerområdet, verkar för att främja forskning om barntumörer. Provsamlingen tillhör Klinisk Patologi, Karolinska Universitetssjukhuset och förvaltas av Stockholms medicinska biobank (SMB). BTB utför genomiska analyser på insamlat material i samarbete med SciLifeLab Biobank Väst ger service till regionens verksamheter berörda av biobankslagen och godkänner biobanksansökningar. Vi hjälper forskare med insamling, provhantering, lagring och spårbarhet av biobanksprov. Biobanken är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet (GU) Vår biobanksinfrastruktur för forskning ger dig en trygg samarbetspartner genom hela processen. One Stop Shop - rådgivning och planering av din studie. För studier i Region Stockholm skickas ansökan till Stockholms medicinska biobank. Klicka på rubriken för mer information

Unik biobank för corona-forskning : biobanksverige

För att få tillgång till befintliga vårdprovsamlingar för din forskning, kontakta Biobank Core facility via kontaktformuläret till höger så hänvisar vi till rätt avdelning. Prov som ingår i befintliga forskningsprovsamlingar och kohorter, hittar du på Biobank Sverige eller kontakta lokala biobanker för deras förteckning 2. vävnadsprover från en sådan biobank som avses under 1, vilka lämnats ut för att förvaras och användas hos en annan vårdgivare, en enhet för forskning eller diagnostik, en offentlig forskningsinstitution, ett läkemedelsbolag eller en annan juridisk person och vilka även efter utlämnandet kan härledas till den eller de människor från vilka de härrör Sveriges biobanker är inte bara en resurs för hälso- och sjukvården, utan också för forskning och företag. Nu ska tillgången till bankerna bli ännu bättre via stärkt samverkan mellan vård, akademi och näringsliv

Begreppet biobank används för att beskriva samlingar av biologiskt material: från storskaliga populationssamlingar bestående av flera hundra tusen prov till material primärt samlat inom sjukvården för vård och behandling eller för forskning Biobank är en organiserad samling prover som tas emot, samlas in, förvaras, registreras, analyseras och på annat sätt förfogas över i avsikt att bevaras för vetenskapliga studier eller för behandling och undersökning. Proverna kan bestå av tex blod, urin, födelsemärken eller annat biologiskt material som tagits tex från människor, djur eller växter Rutin 3(13) Dokumentnamn: Biobank - ansökning till provsamling och personuppgift för forskning och studier Dokument ID: 09-101572 Giltigt t.o.m.: 2021-09-02 Revisionsnr: 3 Utskriftsdatum: 2020-09-02 sparade prov kan användas i forskning, klinisk prövning - vävnadsprover i en biobank som används i ett forskningsprojekt lämnas till en annan enhe En biobank kommer att byggas upp för att möjliggöra även framtida studier, och komma till stor nytta för Karolinska Institutets forskning om SARS-CoV-2 och covid-19. Samarbetet sker mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet, inom ett för verksamheterna gemensamt konsortium

Forskarna tror att nyttan av biobanken och forskningen den möjliggör därför kommer att vara mycket stor. - Med denna biobank kommer vi att kunna börja studera de funktionella konsekvenserna av genetisk variation mellan människor och hur detta bidrar till olika sjukdomar, säger Johan Jakobsson, professor i neurovetenskap vid Lunds universitet Biobanker omfattar alla typer av prover som tagits från människa eller foster. Biobankslagen medger att biologiska prov som insamlats och/eller sparats i vården eller i forskningssyfte får användas till forskning och utveckling om provgivarna gett sitt medgivande till detta Forskning och Utveckling På Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedrivs forskning med tvärvetenskaplig bredd och spets. Vi utvecklar vården genom att stärka innovationer och klinisk forskning i nära och bred samverkan med akademi, näringsliv och patienter

Biobanker och värdet av forskning Karolinska Institutet

 1. Tema Biobank med cellinjer värdefull för forskningen om hjärntumörer 26 augusti, 2015; Artikel från Uppsala universitet; Ämne: Hälsa & medicin Forskare vid Uppsala universitet och SciLifeLab presenterar i senaste numret av tidskriften EBioMedicine en biobank med cellinjer som kan användas som modell för hjärntumörformen glioblastom
 2. Enligt lagen om biobanker måste du samtycka till att dina prover sparas i en biobank. Du bestämmer också hur provet får användas, till exempel endast för din egen vård och behandling, men även till andra ändamål som forskning och utbildning. Ett samtycke kan alltid ändras i efterhand med begäran om att ditt/dina prover ska kasseras
 3. Ansvarig för biobanken är Region Örebro län. Skulle du av någon anledning vilja att dina prover kasseras innan analys har du rätt till detta. Du kan då kontakta biobanksupplysningen vid USÖ på tfn 019-602 13 33 (Karin Johansson/Maria Svensson) och du måste då själv uppge din studienummer
Brystkreft - Helse Stavanger

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning är en nyinrättad statlig myndighet som från den 1 januari 2020 har uppdraget att pröva frågor om oredlighet i forskning. Nämnden ska med sin prövning och sina beslut bidra till att upprätthålla god forskningssed, och därmed medverka till ett högt förtroende för svensk forskning och Sverige som en ledande forskningsnation

Första europeiska biobanken för forskning kring bröstmjölk och läkemedel 2019-06-05 För att kunna utvärdera effekten av läkemedel under graviditet och amning kommer Uppsala biobank att lagra insamlad bröstmjölk och blodprover från gravida och ammande kvinnor som står på olika läkemedel Tanken med SLU:s biobank är att den ska bli tillgänglig som en nationell resurs. Till denna forskningsinfrastruktur ska alla som har behov av en icke human biobank kunna vända sig. Lina Strömstedt, chef för biobanken, menar att en förutsättning för forskning är att det finns ett bra grundmaterial att utgå från Om det nya ändamålet avser forskning eller klinisk prövning, ska informationen och samtycket uppfylla de krav som har fastställts vid den forskningsetiska prövningen enligt 3 kap. 5 § tredje stycket lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Den som är ansvarig för det aktuella projektet ska, om annan överenskommelse inte träffas med den biobank där proverna förvaras, se. Vid forskning kan man behöva tillgång till nytagna och/eller befintliga biobanksprov som finns inom en huvudmans verksamhet. För att kunna få tillgång till biobanksprov för forskning krävs, förutom en godkänd etikansökan, ett avtal med huvudmannens biobank om att inrätta en provsamling i biobanken

Biobanker är en resurs för vård och forskning. Välkommen på invigning av Biobank Västs laboratorium på Östra sjukhuset onsdag 26 februari 2020 Region Gävleborgs biobank heter: Gävleborgs biobank och har registreringsnummer 984 hos IVO. Vid start av forskning/ studie som rör humanprover samt för information kontakta biobankssamordnaren Region Gävleborg, biobank@regiongavleborg.se. Blanketter och mer information finns på www.biobanksverige.se. Multicenterstudier/E-bioban Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies Biobank samlingar är mycket värdefulla och utgör internationellt sett ett unikt forskningsmaterial. Finlands särskilda styrka ligger i att befolkningen förhåller sig positivt till forskning, att hälso- och sjukvården är enhetlig och att vi har utmärkta register genom vilka hälsan hos de personer som en gång deltagit i en befolkningsundersökning kan följas upp hela livet ut

Biobank Sverige får 10 miljoner kronor från Vetenskapsrådet (VR) för att samordna insamlingen och tillgången till prover med koppling till covid-19. - Målbilden är att kunna tillhandahålla en samlad resurs med prov samt data om prov från covid-19-patienter till forskning, säger Tobias Sjöblom, professor vid Uppsala universitet och föreståndare för VR-forskningsinfrastrukturen. THL:s forskning fokuserar på befolkningens hälsa och välfärd, effektiviteten i anknytande politik och tjänster, miljöhälsa och samhällsproblem. stm.fi Social- och hälsovårdsministeriet fimea.fi Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet FIME

Om KI Biobank Karolinska Institute

 1. Biobank i hälso- och sjukvården. Biobank i hälso- och sjukvården. Den här webbplatsen använder kakor (cookies). annat att patienten måste lämna sitt samtycke till att tillexempel vävnadsprover får sparas och användas till forskning. Vissa prov som.
 2. Biobank Väst. Kompetenscentrum för Schizofreni Menyalternativ under Kompetenscentrum för Schizofreni. Gothia Forum. Innovationsplattformen. Forskning: pågående och initierade ansökning till EPS, covid-19 Sammanställning ansökningar till EPM, covid-19 (uppdaterad 2020-06-29
 3. Proverna och uppgifterna i THL Biobank sparas i allmänhet länge för framtida forskning, eftersom det ofta behövs ett omfattande undersökningsmaterial och en uppföljningsperiod på upp till tiotals år för att undersöka faktorer som påverkar hälsan
 4. THL Biobank ; Information om THL Biobank Öppna eller stäng undermenyn. THL Biobankens provsamlingar . Undersökningen Autoklinikka i biobanken ; THL Biobank främjar forskningen kring hälsa och välfärd . För provgivaren. Genom att delta i biobanken stödjer du den medicinska forskningen. För provgivaren. Ta kontakt
 5. Lagen om biobanker i hälso- och sjukvården innebär att patienter och provgivare måste informeras om och ge sitt samtycke till att deras prover får sparas i en biobank. Det givna samtycket ska dokumenteras i en journalhandling

Idag finns över 150 miljoner prov sparade i hälso- och sjukvårdens biobanker och årligen tillförs cirka 3-4 miljoner prov. Det finns även biobanker vid universiteten och hos företag, där prov som tagits specifikt för till exempel forskning och klinisk prövning finns lagrade Forskning ska vara godkänd av Etikprövningsmyndigheten. PKU-biobanken benämns ibland PKU-registret. PKU-registret avser dock inte själva proverna utan de personuppgifter som finns sparade om varje prov, till exempel barnets födelsedatum. Det finns inget register med DNA i PKU-biobanken. Det finns inget register med DNA i PKU-biobanken

Vi önskar nu anställa en projektsamordnare för medicinsk forskning i stora biobanker. Anställningen är på heltid (eller enligt överenskommelse) och du kommer att arbeta i ett team med bl.a. statistiker och projektadministratörer. Arbetsuppgifte Klinisk forskning. Om CKF Kurser, seminarier och konferenser Börja forska Forskningsfinansiering Biobank Forskning på humanbiologiskt material Studieservice vid laboratoriemedicin och Värmland biobank Biobank (1,723 träffar) Sjukvårdsintegrerad insamling av vätskebaserade prov (1,247 träffar) Biobanksregister (1,223 träffar) Forskning (1,029 träffar) Länkar (866 träffar) Allmänhet (815 träffar) Vårdgivare (641 träffar) Vävnad (614 träffar) Utbildning klinisk forskning och prövning i praktiken (397 träffar Forskningen kräver en stor omställning av laboratorier och annan struktur för att kunna samla in prover för analyser som behöver göras så snabbt som möjligt. En biobank kommer att byggas upp för att möjliggöra även framtida studier, och komma till stor nytta för Karolinska Institutets forskning om SARS-CoV-2 och covid-19

Video: Kohorter : biobanksverige

Biobank väst - Västra GötalandsregionenStartsida - Sahlgrenska UniversitetssjukhusetPersontilpasset medisin krever nye regler og holdningerDet nationella programmet för inomhusluft och hälsa 2018

Blankettväljaren : biobanksverige

Biobank Sverige har utarbetat ett exempel på hur en forskningspersonsinformation kan se ut. Ladda ner en pdf-version här. Det är viktigt att forskningspersonsinformationen innehåller information om ansvarig biobank, vem som är huvudman för biobanken samt vem som är personuppgiftsansvarig Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning används för att ansöka om tillgång till biobanksprov och personuppgifter vid biobanker i Sverige. Genvägar till L1-blanketten samt de vanligaste bilagorna finns i menyn till höger. Samtliga nationella blanketter och dokument finns på Biobank Sveriges webbplats under Alla dokument Uppsala Biobank är en forskningsinfrastruktur och ett kompetenscentrum för biobanksfrågor vid Uppsala universitet och Region Uppsala. Uppsala Biobank med registreringsnummer 827 hos tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är den enda och gemensamma biobanken för Region Uppsala och Uppsala universitet Biobankens forskningsområde innehåller specialområderna inom hälso- och sjuksvård av ens grundaremedelmmar och deras intressegrupper. Östra Finlands Biobank stödjer framför allt forskning kring sjukdomar som gäller blodcirkulationen, ämnesomsättningen och hållnings- och rörelseorganen och neurologi, cancer och psykisk hälsa

Biobankslagen - 1177 Vårdguide

Biobank Väst | 209 följare på LinkedIn | Biobank Väst erbjuder tjänster och kompetent vägledning i biobankning till forskare inom hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv. Vi ger service till regionens verksamheter berörda av biobankslagen och godkänner biobanksansökningar. Biobank Väst hjälper forskare med insamling, provhantering, lagring och spårbarhet av biobanksprov Stockholms medicinska biobank (SMB) är en regional biobank under uppbyggnad som ska stödja biobanking av hälso- och sjukvårdens och forskningens prover. Verksamheten står inför spännande utmaningar med att utveckla effektiva processer och hitta nya lösningar för service och tjänster och utveckla en modern IT-arkitektur för att stödja verksamheten

 • Fyllda paprikor köttfärs ris.
 • Komposit glugg.
 • Vad är en blogginlägg.
 • Kalla och varma färger.
 • Konfetti som smälter.
 • Takskjutport crawford.
 • Alles gute zum geburtstag.
 • Trailer lastbil mått.
 • Mauno koivisto.
 • Lymfom berättelse.
 • Hur mycket väger ett människohuvud.
 • Hotmail cop.
 • E sport kalender.
 • Sparhandy.
 • Kulturstationen göteborg.
 • Universal studios osaka attractions.
 • Dulse köpa.
 • Bästa undervattenskamera fiske.
 • Trummatta pris.
 • 24 oktober 2017 namnsdag.
 • Egypt football champions.
 • Os 2018 sammandrag.
 • Inofficiell hundutställning regler.
 • Nuuk led ramp.
 • Albert von thurn und taxis.
 • Frankfurt südbahnhof abfahrtsplan.
 • Spiderwick film svenskt tal.
 • Name calculator love.
 • Cubanito 46 bremen.
 • Nelly rabattkod 2018.
 • Sås till dumplings.
 • Kväde synonym.
 • Mekanisk timer utomhus.
 • Altan material.
 • Få opp slim fra lungene.
 • Lirik real name.
 • 24 timmars ljungby.
 • Instagram sign up.
 • Indien hinduism.
 • Hur sluta amma på natten.
 • Ace stream reddit.