Home

Invasiva arter förordning

Förordning om invasiva främmande arter Utfärdad den 22 november 2018 Regeringen föreskriver följande. 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om invasiva främmande arter. Den kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av intro Invasiva främmande arter i Sverige och EU. EU-förordningen innehåller bestämmelser för att förebygga, minimera och mildra invasiva främmade arters negativa effekter på biologisk mångfald. EU-förordningen är kopplad till en förteckning över invasiva främmande arter som antas av EU-kommissionen, den s.k. unionsförteckningen EU:s förordning (1143/2014) om invasiva främmande arter syftar till att ta itu med problem på ett övergripande sätt. Detta för att skydda inhemsk biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samt att minimera och mildra effekter som dessa arter kan ha på människors hälsa och ekonomi 4 § I denna förordning avses med unionsförteckningen: den förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse som avses i artikel 4 i förordning (EU) nr 1143/2014, och. den nationella förteckningen: den förteckning över invasiva främmande arter av medlemsstatsbetydelse för Sverige som bestäms enligt denna förordning Den 1 januari 2019 trädde en svensk förordning om invasiva främmande arter i kraft. Denna förordning innehåller bestämmelser om invasiva främmande arter och kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter

EU:s förordning om invasiva främmande arter. För att skydda miljön och samhället mot utbredningen och skadorna som invasiva främmande arter förorsakar finns sedan 1 januari 2015 EU-förordning nr (1143/2014) om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter Invasiva främmande arter är ett globalt miljöproblem som allvarligt hotar biologisk mångfald. Sveriges arbete med att hindra spridningen av invasiva främmande arter regleras av EU-förordning nr 1143/2014 samt av regler i Miljöbalken och i Tillsynsförordningen Vissa invasiva främmande arter ingår i bilaga B till rådets förordning (EG) nr 338/97 (14) och det är förbjudet att importera dem till unionen på grund av att det har fastställts att de är invasiva och att deras introduktion till unionen har negativa effekter för inhemska arter Artfakta - invasiva främmande arter EU-listade invasiva främmande arter och andra arter som är problematiska i svensk natur. Utbredning, vilka problem de skapar, regler de omfattas av och vad man kan göra åt dem

Vägledning om länsstyrelsens arbete med arter med stor spridning enligt EU-förordning om invasiva främmande arter Här hittar du information om vad som gäller för landlevande arter med stor spridning inklusive vägledning om bekämpning och spridningsbegränsning Invasiva främmande arter som omfattas av EU:s förordning Det är enligt EU-regler förbjudet att sprida EU-listade invasiva främmande arter. De får inte introduceras eller spridas i naturen, inte gynnas att bli fler och inte heller importeras eller exporteras Invasiva främmande arter (IAS) Från och med 1 januari 2015 gäller EU:s förordning om invasiva främmande arter. Förordningen innebär bland annat att 66 listade arter ska utrotas eller begränsas om de påträffas i ett EU-land Invasiva främmande arter är växter, djur, svampar och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och som där sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen. Det kan vara växter som tränger ut andra växter eller är giftiga, djur som äter upp eller konkurrerar ut andra djurarter eller djur som sprider sjukdomar Invasiva arter kan ha introducerats oavsiktligt eller avsiktligt. Exempel på oavsiktlig introduktion är rovvattenloppa , som medföljt fartygs barlastvatten från Svarta havet till Östersjön och de Stora sjöarna i USA / Kanada , och blivit invasiv i vissa länder och till skada för fiskenäringen , och även är etablerad och potentiellt invasiv i Sverige

Artfakta är platsen som samlar relevant information om våra arter. Lär dig känna arten, dess naturvårdsstatus, se kartor och bilder, eller använd nycklar för att artbestämma Invasiva främmande arter i Sverige och EU. EU-förordningen är kopplad till en förteckning över invasiva främmande arter som antas av EU-kommissionen, den s.k. unionsförteckningen. Arterna på unionsförteckningen får inte avsiktligt föras in till, hållas eller födas upp i EU. Unionsförteckningen omfattar i dagsläget 49 arter Invasiva främmande arter. I lagrådsremissen föreslås nya bestämmelser i miljöbalken som syftar till att uppfylla Sveriges skyldigheter enligt EU-förordningen om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter De invasiva arter som är listade i EU-förordningen får inte importeras, säljas, odlas, födas upp, transporteras, användas, bytas, släppas ut och hållas levande. Fastighetsägarens ansvar Den som äger en fastighet har ett eget ansvar att vidta åtgärder om det finns EU-listade invasiva främmande arter vid den egna fastigheten EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 192.1

Invasiva främmande arter beräknas kosta EU minst 12 miljarder euro per år, och skadekostnaderna fortsätter att öka. Förordningen definierar invasiva främmande arter och anger att en förteckning över sådana arter av betydelse för hela EU som uppfyller vissa kriterier ska antas av kommissionen genom genomförandeakter En av de viktigaste åtgärderna för att bromsa minskningen av biologisk mångfald är att stoppa och begränsa spridningen av invasiva främmande arter. Den 1 januari 2015 trädde en EU-förordning om invasiva främmande arter i kraft och sedan augusti 2016 finns det en unionsförteckning över vilka arter som måste begränsas i alla EU:s medlemsländer Den 1 januari 2019 inträdde förordningen SFS 2018:1939 om invasiva främmande arter. Detta innebär att EU:s förordning 1143/2014 inkorporerats i svensk lagstiftning. Enligt denna är det förbjudet att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta, släppa ut i naturen eller hålla levande exemplar av de arter som finns upptagna på den s.k. unionsförteckningen över.

Förordning om bekämpningen av invasiva främmande arter

 1. I Sverige finns mer än 2000 främmande arter, cirka 20 procent av dem är invasiva eller potentiellt invasiva. Många arter som vi idag betraktar som naturliga har en gång förts hit oavsiktligt eller med avsikt. Många arter har vi stor nytta av men ett antal arter utgör ett hot mot den biologiska mångfalden, samhället och människors hälsa
 2. Ny förordning om bekämpningen av invasiva främmande arter. Regeringen har beslutat om en ny svensk förordning om invasiva främmande arter. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2019 och fördelar ansvar och uppgifter i bekämpningsarbetet mellan flera myndigheter
 3. Förbudet mot mårdhund trädde dock i kraft först den 2 februari 2019. Enligt lagstiftningen måste medlemsländerna hantera, helst utrota, de listade arter som finns i respektive land. Den 1/1 2019 trädde den svenska förordningen om invasiva främmande arter i kraft. Invasiva främmande arter på EU:s förtecknin
 4. Sedan 2015 finns en EU-förordning om invasiva främmande arter. Syftet är att förhindra att nya invasiva arter kommer in i EU, och bekämpa de som redan finns här. Utöver det har Naturvårdsverket listat ytterligare arter som är invasiva i Sverige
 5. Förordning om invasiva främmande arter. SFS-nummer. 2018:1939. Publicerad. 2018-11-30. Ladda ner. Förordning om invasiva främmande arter (pdf 1.18 MB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS)

EU:s förordning om invasiva främmande arter - Arter och

 1. Ny förordning om bekämpningen av invasiva främmande arter. Regeringen har beslutat om en ny svensk förordning om invasiva främmande arter. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2019 och fördelar ansvar och uppgifter i bekämpningsarbetet mellan flera myndigheter
 2. Den första januari förra året kom en ny svensk förordning om hur vi ska bekämpa de invasiva arterna, samt vem som bär ansvaret. Enligt Lena Bondestad, biolog och handläggare på.
 3. Nationell förordning om invasiva främmande arter Den 1 januari 2019 trädde en svensk förordning om invasiva främmande arter i kraft. Denna förordning innehåller bestämmelser om invasiva främmande arter och kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter
 4. För att skydda miljön och samhället mot utbredningen och skadorna av invasiva främmande arter finns sedan 1 januari 2015 EU-förordning nr (1143/2014) om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter. Syftet med EU-förordningen är att så långt som möjligt hindra att invasiva främmande arter

Förordning (2018:1939) om invasiva främmande arter Lagen

Det finns både EU-regler och svenska regler för hur arbetet mot invasiva främmande arter ska bedrivas. EU-förordning nr (1143/2014) om invasiva främmande arter trädde i kraft 1 januari 2015 och begränsar bland annat införsel, försäljning, användning och innehav av invasiva främmande arter som finns upptagna på unionsförteckningen Delegerad förordning (EU) 2018/968 om komplettering av förordning (EU) nr 1143/2014 vad gäller riskbedömningar för invasiva främmande arter (extern webbplats) Svensk lagstiftning. Miljöbalken (1998:808) 8 kap. 3 och 4 §§, 29 kap. 2c, 11 och 12 §§ (extern webbplats) Förordning om invasiva främmande arter (pdf på extern webbplats Alla näringar som i sin verksamhet hanterar, använder eller handlar med invasiva främmande arter har ett ansvar att följa de förbud som gäller för de EU-listade arterna enligt EU-förordning (2014/1143); förbud att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta, tillåta reproducera sig, växa eller odla eller släppa ut dessa arter i miljön Förordning om bekämpningen av invasiva främmande arter klar fre, nov 23, 2018 08:00 CET. Regeringen har beslutat om en ny svensk förordning om invasiva främmande arter. Förordningen, som träder i kraft den 1 januari 2019, fördelar ansvar och uppgifter i arbetet mellan flera myndigheter EU-förordningen om invasiva främmande arter innehåller främst bestämmelser som ålägger medlemsstaterna att vidta en mängd åtgärder. Medlemsstaterna ska bl.a. vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga oavsiktlig introduktion eller spridning av invasiva främmande arter av unionsbetydelse (artikel 7.2)

För att motverka spridning av invasiva främmande arter i Sverige har Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Naturvårdsverket, som ansvariga nationella myndigheter, tagit fram en handlingsplan. Handlingsplanen är ett krav från Europaparlamentet och gäller invasiva främmande arter som finns på EU:s förteckning Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2019. Det i 11 § 2 mom. 2 punkten i lagen om främmande arter föreskrivna förbudet att föda upp eller odla invasiva arter av nationell betydelse tillämpas dock på den art som avses i 8 punkten i bilaga B från och med den 1 juni 2022

(art. 2.2. d IASF). En ny EU-förordning för dessa håller på att förhandlas fram. Det kan bli så att den nya förordningen om växtskadegörare (PHL) får täcka en del av de invasiva främmande växterna (de som kan allvarligt skada andra växter). De kan alltså komma att regleras i den nya PHL-förordningen som karantänsskadegörare) Främmande arter som riskerar att hota den biologiska mångfalden i Sverige kallas invasiva främmande arter. Det finns både växter och djur bland de invasiva arterna, där många arter har spridit sig från trädgårdar eller blivit utsläppta i naturen när ägaren tröttnat på sitt husdjur Enligt statsrådets förordning om invasiva främmande arter får varken vresrosen eller dess vitblommiga variant Rosa rugosa f. alba längre säljas. Efter en tre år lång övergångsperiod blir. Sådana arter brukar kallas invasiva främmande arter. De kan skada arter och ekosystemet och ha negativa effekter på jord- och skogsbruk. Invasiva främmande arter kan även orsaka ekonomisk skada eller påverka hälsan hos djur och människor negativt. EU:s förordning om invasiva främmande arter

Nationell förordning om invasiva främmande arter - Arter

Det finns också arter som inte är ett hot på EU-nivå, men som gör stor skada i Sverige. Från och med den 1 januari 2019 började en svensk förordning om invasiva arter att gälla. Förordningen ger vägledning till svenska myndigheter om ansvar och roller i arbetet med bekämpning av invasiva arter. Den reglerar också hur en nationell. Invasiva främmande arter av nationell betydelse enligt 11 § i lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter (1709/2015), nedan lagen om främmande arter, är de arter som anges i bilaga A och B till denna förordning samt de arter som hör till de artgrupper som anges i bilagorna biologisk mångfald, växtskadegörare och invasiva arter i åkermark kommer att ge en bild av tillstånd och utveckling samt ge underlag som krävs för EU-förordningar om växtskadegörare och invasiva arter. SLU har tidigare lämnat ett förslag till rikstäckande övervakningsprogram för åkermark (Taylor m.fl. 2014)

Invasiva främmande arter kan även orsaka ekonomisk skada eller påverka hälsan hos djur och människor negativt. För att skydda miljön och samhället mot utbredningen och skadorna så finns en förordning från EU för att hindra att invasiva främmande arter kommer in i EU och för att bekämpa de arter som redan finns här En invasiv art är en art som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde, som sprider sig av egen kraft, som skadar ekosystemet som det introducerats till, har negativa effekter på jordbruk och dylikt, åstadkommer ekonomisk skada, eller påverkar hälsan negativt hos djur och människor. Invasiva arter kan ha introducerats oavsiktligt eller avsiktligt

Vägledningar om invasiva främmande arter Här finns vägledningar och stöd i arbetet med att förebygga och begränsa spridningen av invasiva främmande arter Enligt EU-förordning (nr 1143/2014) har vi sedan år 2014 en skyldighet att bekämpa arter som finns upptagna på EU:s förteckning över invasiva främmande arter.I norra Sverige har vi just nu dessa EU-listade invasiva främmande arter att bekämpa: jättebalsamin, jätteloka, smal vattenpest, tromsöloka, bisam, mårdhund, kinesisk ullhandskrabba och signalkräfta

Arter som inte naturligt förekommer i svensk natur och som samtidigt konkurrerar ut inhemska arter på olika sätt kallas invasiva främmande arter. Det finns en EU-förordning om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter som syftar till att hindra och bekämpa utbredning och skador av dessa arter Övriga invasiva främmande arter Det finns ännu ingen svensk lista/förteckning över IAS som ska bekämpas. Det finns därmed inget krav på att vidta liknande åtgärder mot dessa som för arterna som är reglerade i EU-förordningen. Fram tills dess att en sådan lista är beslutad är det frivilliga åtaganden som är aktuella för dessa IAS

Förordningen, som trädde i kraft den 1 januari 2019, ger svenska myndigheter vägledning om ansvar och uppgifter i arbetet med bekämpning av invasiva främmande arter. Förordningen grundar sig på EU-förordningen om invasiva främmande arter och fördelar ansvar och arbetsuppgifter mellan främst Naturvårdsverket och Havs- och. EU-förordningen tillåter t.ex. att medlemsstaterna i tillståndssystemet, utöver tillstånd till forskning med eller ex situ-bevarande av invasiva främmande arter av unionsbetydelse, inbegriper vetenskaplig verksamhet och efterföljande medicinsk användning av produkter som härrör från invasiva främmande arter av unionsbetydelse om flera villkor är uppfyllda På torsdagen fattade regeringen beslut om en ny förordning som ska göra att EU:s lagstiftning införlivas i svensk lag. Invasiva arter kan innebära hot mot svensk natur

Vägledning och regler om invasiva främmande arter

Vägledningar om invasiva främmande arter - Naturvårdsverke

Enligt EU-förordningen är det förbjudet att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta, släppa ut i naturen eller hålla levande exemplar av de arter som finns upptagna på EU-förteckningen över invasiva främmande arter Här finner du information om främmande invasiva arter som påträffats i Skåne. Längst ned presenteras samtliga arter utförligt. Klicka på respektive art för mer information. Den stora majoriteten av främmande arter ställer inte till några bekymmer och har kommit hit på naturlig väg. Invasiva främmande arter däremot, är arter som människan avsiktligt eller oavsiktligt har [

Denna förordning innehåller bestämmelser om invasiva främmande arter. Den kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter. Förordningen är meddelad med stöd a 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om invasiva främmande arter. Den kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter. Förordningen är meddelad med stöd a Regeringen beslutade att en ny förordning ska gälla från 1 januari 2019, förordningen grundar sig på EU-förordningen om invasiva främmande arter och fördelar ansvar och arbetsuppgifter mellan främst Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.Länsstyrelserna får en stor roll i att genomföra de faktiska åtgärderna och i tillsynen Förordningen grundar sig på EU-förordningen om invasiva främmande arter och fördelar ansvar och arbetsuppgifter mellan främst Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Länsstyrelserna får en stor roll i att genomföra de faktiska åtgärderna och i tillsynen invasiva främmande arter kommer in i EU och be-kämpa de arter som redan finns här. Förordningen innebär att det är förbjudet att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta, släppa ut i naturen eller hålla levande exemplar av de lis-tade arterna som i dagsläget uppgår till 66 arter, 30 djurarter och 36 växtarter

Invasiva främmande arter är ett växande problem som framför allt hotar biologisk mångfald såväl globalt som i Sverige. Sedan 2015 finns en EU-förordning över invasiva främmande arter som ålägger Sverige att hindra spridning av arter som finns upptagna på EU:s förteckning EU-förordningen om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter. Förslagen innebär i huvudsak att EU-förordningen kompletteras med en straffbestämmelse och ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om åtgärder

EUR-Lex - 32014R1143 - EN - EUR-Le

Enligt en EU-förordning ska Sverige vidta snabba och effektiva åtgärder för att bekämpa de djur som finns upptagna på EU:s lista över invasiva främmande arter övervakningsprogram för biologisk mångfald, växtskadegörare och invasiva arter i åkermark kommer att ge en bild av tillstånd och utveckling samt ge underlag som krävs för EU-förordningar om växtskadegörare och invasiva arter. SLU har tidigare lämnat ett förslag till rikstäckande övervakningsprogram för åkermark (Taylor m.fl. En ny EU-förordning om invasiva arter började gälla under 2015. Den tillhörande förteckningen över 37 invasiva arter publicerades i juli och trädde i kraft den 3 augusti 2016. Sex av arterna finns i svensk natur och signalkräftan är en av dem. Förteckningen kommer att uppdateras med nya arter efter hand

Det finns också arter som inte är ett hot på EU nivå, men som gör stor skada i Sverige och några av dessa arter är med i projektet. Från 1 januari 2019 började också en svensk förordning om invasiva arter att gälla. Förordningen ger vägledning till svenska myndigheter om ansvar och roller i arbetet med bekämpning av invasiva arter Förordning om bekämpningen av invasiva främmande arter klar! Regeringen har beslutat om en ny svensk förordning om invasiva främmande arter. Förordningen, som träder i kraft den 1 januari 2019, fördelar ansvar och uppgifter i arbetet mellan flera myndigheter Igenkänning av invasiva växter; Hur sprids de och hur kan du förhindra spridning; Bekämpningsmetoder; EU:s förordning om invasiva arter; Frågor? Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta Hvilan Utbildning på tel.nr 040-46 37 00 eller kurs@hvilanutbildning.se. Välkommen med din anmälan! Kontaktperso 1 augusti trädde nya regler om invasiva arter i kraft och senare i höst kommer en svensk förordning gällande samma sak. De nya reglerna innebär bland annat att ansvariga myndigheter ska kunna få tillgång till privat mark för att utföra bekämpningsåtgärder och det som redan är förbjudet enligt EU-lagstiftningen, det vill säga att.

Samlad information om invasiva främmande arter

 1. Med ikraftträdandet av en ny EU-förordning i 2015 har alla medlemsstater ansvaret att vidta åtgärder mot invasiva främmande arter (IAS). Eftersom transportsektorn bidrar särskilt mycket till spridning och etablering av IAS behövs det att upprätta anpassade forsknings- och åtgärdsplaner
 2. Bestämmelser om invasiva främmande arter av nationell betydelse har utfärdats genom förordning av statsrådet som har gällt sedan den 1 juni 2019. I den nationella förteckningen över invasiva främmande arter ingår följande däggdjur: rovdjur, fladdermöss och jordekorrar samt följande fåglar: falkfåglar, hökfåglar, ugglefåglar och kråkfåglar
 3. Spridning av invasiva arter stoppar vi bäst tillsammans Invasiva främmande arter är ett växande problem som hotar mångfalden i både naturen och våra trädgårdar, i sjöar och i vattendrag. De främmande arterna som har tagit sig hit med hjälp av människan sprider sig, tränger undan våra inhemska arter och ändrar ekosystem
 4. Invasiva arter ses i dag som ett stort globalt problem - med en ökande internationell handel blir allt fler arter vanliga långt utanför sina vanliga utbredningsområden. EU:s förordning från 2015 reglerar hur de i nuläget 66 arter som noterats på en unionsförteckning får hanteras

Vägledning om länsstyrelsens arbete med arter med stor

 1. Mer om invasiva främmande arter. Invasiva främmande arter (IAS) är ett av de största hoten mot den globala biologiska mångfalden. Den största orsaken till utdöenden hos djur beror t.ex. på effekter från invasiva främmande rovdjur, och invasiva främmande växter tar över och tränger bort naturligt förekommande växter i stor omfattning
 2. Europa. Invasiva arter uppmärksammas allt mer, eftersom de leder till stora skador. I slutet av 2018 kom en ny svensk förordning som förtydli-gade ansvarsfördelningen gällande invasiva arter. Bland annat har läns-styrelserna nu ett större operativt ansvar för bekämpning av de arter som finns med på EU:s unionslista över invasiva arter
 3. För att skydda miljön och samhället mot invasiva främmande arter antogs år 2015 en EU-förordning (1143/2014) som fastställde vilka skyldigheter medlemsländerna måste vidta för att förhindra att invasiva främmande arter kommer in i EU och bekämpa de arter som redan finns här
 4. Sedan fem år tillbaka finns en EU-förordning om förebyggande hantering av invasiva arter. Enligt förordningen är det förbjudet att importera, odla, föda upp eller transportera arter som förekommer i EU:s förteckning över invasiva arter. Sammanlagt rör det sig om 66 arter, varav tolv finns i Sverige (sju växter och fem djur)
 5. (1) Kommissionen har, i enlighet med artikel 4 i förordning (EU) nr 1143/2014, antagit en förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse (nedan kallad unionsförteckningen), vilken ska uppdateras regelbundet.En förutsättning för införande av nya arter i unionsförteckningen är att en sådan riskbedömning som avses i artikel 5 i den förordningen (nedan kallad.
 6. Dessa arter kan skada ekosystemet, ha negativa effekter på jordbruk, åstadkomma ekonomisk skada eller påverka hälsan negativt hos djur och människor. - I Sverige har problemen med invasiva arter inte prioriterats men i och med införandet av en ny EU-förordning krävs handlingsplaner baserade på fördjupad kunskap
 7. De invasiva arter som är listade i EU-förordningen får inte importeras, säljas, odlas, födas upp, transporteras, användas, bytas, släppas ut och hållas levande. Anmäl fynd av invasiva arter till artfakta.se; Entreprenörer behöver hålla koll på dessa arter så att de inte oavsiktligt hjälper till att sprida dom

Invasiva främmande arter som omfattas av EU:s förordning

 1. Förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse Den första unionsförteckningen med 37 arter trädde i kraft 3.8.2016 och den kompletterade listan den med 12 nya arter 2.8.2017. EU-förteckningen med ytterligare 17 nya arter antogs 14.6.2019. Således finns nu 66 arter antagna i förteckningen över invasiva främmande arter a
 2. Det finns 49 invasiva arter i svensk natur vars spridning måste stoppas eller begränsas, enligt en ny EU-förordning. Och enligt Artdatabanken har kommunerna blivit allt bättre på att bekämpa.
 3. EU-förordningen om invasiva arter trädde ikraft i januari i år men de nödvändiga listorna över arter som ska omfattas finns ännu inte. EU-kommissionen ska lägga fram förslag senast den 2 januari 2016 över vilka arter som ska vara reglerade efter förslag från medlemsstaterna
 4. Invasiva främmande arter, som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och där sprider sig snabbt, är ett växande problem som orsakar skador på naturen, påverkar människors hälsa och orsakar kostnader för både enskilda och samhället
Invasiva främmande arter - Falköpings kommun

Invasiva främmande arter (IAS) - Miljösamverkan Sverig

EU-förordning som förbinder alla medlemsstater att börja vidta åtgärder mot invasiva arter som hotar biologisk mångfald, lokala ekonomier och människors hälsa. 6 7 Invasiva arter i Skåne Mårdhund 8 Mink 10 Spansk skogssnigel 12 Blåsvart björkstekel 14. Remissvar - Synpunkter på Underlag för genomförande av EU-förordning om invasiva främmande arter. Frågan om hantering av invasiva främmande arter har varit aktuell i många år för den initierade fritidsodlaren och det är därför viktigt att Sverige, liksom..

Invasiva arter - Länsstyrelserna

Målsättningen med förordningen är att minska de skador som främmande arter orsakar för naturen, samhället och ekonomin samt att förhindra spridningen av nya invasiva främmande arter till EU-området. Åtgärderna i förordningen är främst inriktade mot sådana arter som anses tillhöra de mest skadliga invasiva främmande arterna Bland dessa arter ingår bland annat jättebjörnloka, Heracleum mantegazzianum, och jättabalsamin, Impatiens glandulifera. Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag på ny svensk förordning och ändring i den befintliga förordningen om invasiva främmande arter, som ett komplement till EU-förordningen (1143/2014) Invasiva främmande arter är sådana arter som har konstaterats utgöra ett hot mot den biologiska mångfalden. Den första EU-förteckningen över invasiva främmande arter trädde i kraft i augusti 2016 och omfattar sammanlagt 37 arter

Sprid inte invasiva främmande arter - Naturvårdsverke

Förbjudna arter. Av de förbjudna arterna är det främst jätteloka (Heracleum mantegazzianum) och jättebalsamin (Impatiens glandulifera) som förekommer i Kalmar kommun. Läs gärna mer om vilka arter som ingår i EU-förordning (1143/2014) och hur man ska hantera dem här.Mer om invasiva arter på Naturvårdsverkets webbplat Invasiva främmande arter kallas de arter som är nya i vår natur och som hotar hälsa, ekologiska- eller samhällsekonomiska värden. Vissa arter som inte förekommer naturligt i vår miljö har heller inga naturliga fiender och kan därför breda ut sig obehindrat 2 Förordning (2012:990) med instruktion för Kommerskollegium. 3 WTO:s SPS-avtal, Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, är tillämpligt för regleringar och åtgärder som syftar till att skydda landet mot invasiva arter. EU kommissionen har anmält förordningen om invasiva arter sam Ystads kommun leder förstudie om invasiva främmande arter. Erik Rosenblad är nyanställd projektledare som genom en förstudie ska utreda hur kommunerna i sydöstra Skåne ska samarbeta för att effektivt kunna bekämpa och förebygga spridning av så kallade invasiva främmande arter för invasiva arter i Sverige. Studien fokuserar på Bergianska trädgården i Stockholm, Uppsala linneanska trädgårdar samt Göteborgs botaniska trädgård. Frågorna studien ämnar svara på är: 1. Vilka av de invasiva arterna i EU:s förordning nr 1143/2014 finns i och i angränsnin

Sjögull - Arter - Havs- och vattenmyndighetenRapportera sjuka eller döda fiskar och andra djur - ArterSvartbuksrocka - Arter - Havs- och vattenmyndighetenRegnbåge - Arter - Havs- och vattenmyndighetenSandskädda - Arter - Havs- och vattenmyndigheten
 • Köpa fotbollsbiljetter på plats i london.
 • Upp till bevis sällskapsspel regler.
 • Bitcoin mining rig sverige.
 • Dokumentär bosnien.
 • 118 800 nummerupplysning.
 • Haus syrah marburg.
 • Ansökan om examensarbete kth.
 • Kofferraumvolumen ford focus limousine.
 • Plastikoperationer.
 • Klorerat kolväte korsord.
 • Hyra ut del av lägenhet.
 • Edward norton movies.
 • Drg game.
 • Svenska friidrottare genom tiderna.
 • Uthållig styrka.
 • Tystnadsplikt anmälningsskyldighet.
 • Chakra farben sehen.
 • Tjeckien translate.
 • Wiki lte categories.
 • Picture slideshow maker.
 • Hackescher markt station.
 • Krux herkunft.
 • Erytropoietinbehandling.
 • Reverse search website.
 • Vad används alfastrålning till.
 • Gurka sorter.
 • Attefallshus gotland.
 • Mtb worldcup albstadt ergebnisse.
 • Tanzschule langenselbold.
 • Anhörigbidrag göteborg.
 • Charades.
 • Belgiska våfflor mix.
 • Mobilt bredband telia.
 • Kanada os trupp 2018.
 • The bachelorette 2017 rachel and bryan.
 • Linux list active processes.
 • Världselvan 2017.
 • Förkylning illamående.
 • Criss cross svenska.
 • Schweizerost.
 • Innertak metall.